تاریخچه معدن

تاریخچه معدن

- معدن مس چاه فیروزه 

اين محدوده براي اولين بار توسط شركت معدني صابران دشت يزد طي درخواست شماره 923 مورخ 1378/2/22 بر روي كالك سازمان صنايع و معادن استان كرمان به ثبت رسيد و در ادامه با صدور  موافقت­نامه ميله گذاري، معرفي مسئول فني، ميله گذاري محدوده و ارائه طرح اکتشاف، پروانه اکتشاف شماره 5596/11 مورخ 1378/8/22 به نام شركت ياد شده صادر شد. اين پروانه پس از چند نوبت تمديد و بعلت عدم توفيق مكتشف در تكميل عمليات اكتشاف در تاريخ 1384/4/22 باطل شد. در ادامه با درخواست شركت ملي صنايع مس ايران و با موافقت شوراي محترم معادن، محدوده اكتشافي مس چاه فيروزه به اين شركت واگذار شد.
شركت ملي صنايع مس ايران پس از ارائه مدارك مورد نياز از جمله طرح اكتشاف معدن و اخذ استعلام­هاي مورد نياز پروانه اكتشاف شماره 186953/11 مورخ 1386/5/2 را دريافت نمود و در پي تأييد عمليات اکتشاف، موفق به اخذ گواهينامه کشف شماره 43677/11 مورخ 1386/11/27 شده است.