سهامداران شرکت

سهامداران شرکت

آخرین ترکیب سهامداران شرکت :

شرکت سهامدار میزان سهام درصد سهام
شرکت ملی صنایع مس ایران 49،998،000 49/998
شرکت بابک مس ایرانیان 32،999،999 32/999999
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 16،999،001 16/999001
شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه 1،000 0/001
شرکت مس مزرعه 1،000 0/001
شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان 1،000 0/001
جمع 100،000،000 100