آدرس معدن روی نقشه گوگل

منطقه چاه فيروزه در 240 کيلومتری غرب شهرستان کرمان، 135 کيلومتری شمالغرب معدن سرچشمه و 35 کيلومتری شمال غرب شهربابک واقع شده است. اين ذخيره در محدوده عرض جغرافيايی 30 24 30 تا 00 23 30 و طول جغرافيايی 00 02 55 تا 30 00 55 قرار گرفته است. فاصله هوايی مرکز محدوده چاه فيروزه تا معدن مس ميدوک 14 کيلومتر میباشد. جاده آسفالت شهربابک- انار دسترسی به آن را ممکن میسازد، به طوری که پس از عبور از روستای کهتوکرها و طی 3 کيلومتر به طرف انار میتوان به محدوده چاه فيروزه رسيد.