هیئت مدیره

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره :

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت
نام و نام خانوادگی سمت  نماینده شرکت
آقای علی یزدانی رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
آقای حسین محمودی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
آقای پیمان طاهرنژاد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مس مزرعه
آقای محمدرضا میرزایی عضو هیئت مدیره شرکت بابک مس ایرانیان
آقای علی رضا بهفر عضو هیئت مدیره شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان