آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله با ارزیابی کیفی 

نوع: