شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس
Gohar   Mes   Mining   &   Industries   Development   Co
درباره شرکت
معدن مس چاه فیروزه
مزایدات و مناقصات
نوع عنوان توضیحات فایل ضمیمه
مناقصه آگهی دعوت به مناقصه عمومی اجرای طرح 600 هکتاری جنگل کاری

آگهی دعوت به مناقصه عمومی اجرای طرح 600 هکتاری جنگل کاری

فایل آگهی مناقصه عمومی.docx
سهامداران

شرکت توسعه صنایع و معادن گوهر مس

Stay informed on our latest news!

اشتراک در شرکت توسعه صنایع و معادن گوهر مس feed