شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس
Gohar   Mes   Mining   &   Industries   Development   Co
درباره شرکت
معدن مس چاه فیروزه
مزایدات و مناقصات
نوع عنوان توضیحات فایل ضمیمه
مناقصه فراخوان مناقصه شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران جهت اجرای پروژه احداث خط و پست اختصاصی معدن مس چاه فیروزه شهربابک

فراخوان مناقصه شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران جهت اجرای پروژه احداث خط و پست اختصاصی معدن مس چاه فیروزه شهربابک به روش طرح و ساخت 

Image icon bargh.jpg
مناقصه آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله با ارزیابی کیفی 

Image icon f4849605-5f85-419d-b868-edeed5454b49.jpg
سهامداران

شرکت توسعه صنایع و معادن گوهر مس

Stay informed on our latest news!

اشتراک در شرکت توسعه صنایع و معادن گوهر مس feed